GEBÄTTER : 3. Advent

 III          GEBÄTTER

            KOLLEKTEGEBÄTTER

            3. ADVENT, Sundà vum Fridde

       1.  Herr Gott, unser Heilànd, dü hesch in d’r Zit von Kriej,
            Not un Unrüej dimen Volk g’holfe. M’r bitte dich:

                  Wehr àlle Kräfte wo Mensche, Vieh un Güet vernichte
            welle. Steh uns bi im Kàmpf füer Gerechtigkeit un Fridde, 
            in dene dü uns schicksch,

                   domit m’r in Fridde läwe, mir dir, mit àlle Litt un mit
            dinere Schepfung, dir ze Ehr un de Mensche züem Güet,

                   durich Jesüs Chrischtüs, diner Sohn, unser Herr, wo,
            mit dir un mit em Heilisch Geischt, läbt un regiert vun
            Ewigkeit züe Ewigkeit.                              Gemeind:  Amen. 

       2.   Herr, Unser Gott un Vàtter, in alle Zitte hesch dü
             Mensche  ufstehn lon, Männer un Fraue,
             wo’s Recht verteidigt hàn 
      un d’Worheit verkindt, dàss Fridde un Verständnis sich
      durischsetze.  Do defër sàwe m’r dir Dànk, un bitte dich:

              Màch au üs uns Diener vun dim Recht un vun dem
       vun de Mensche. Gib uns Müet un Gscheitheit in dim
       Wärik, Gsundheit un Kràft im Kàmpf, un Frajd bi jedem
       Erfolg, wenn Mensche läwe kenne un dir dànke. 

              Dorum bätte m’r hit, durich Jesüs Chrischtüs, unser
       Herr un Heilànd, wellem (dem) , wie dir, Vàtter un em
       Heilische Geischt, sei Ehr, Lob un Preis in Ewigkeit.         
                                                                         Gemeind:  Amen.

3.    Herr Jesüs Chrischtüs, Heilànd un Herrscher vun uns
       àlle,

       dü hesch gsààt, m’r selle in Fridde fer dini Kirich bätte.

               So schüetz din Kirich un màch üs’re e Hüs vun Fride,
       füer uns un füer d’àndre Mensche. Gib uns diner Heilisch
       Geischt vun Lieb un Widerstànd. Màch dàss m’r dinem
       Beispiel nochfolje, dàss m’r uf em Liedewäj mit dinere
       Kràft laufe kenne un durich dich de Sieg erhàlte.  

               Dir sej Ehr, Dànk un Herrlichkeit, dir unser Herr un
        Erleser, in d’r Gemeinschàft vom Vàatter un vum
        Heilische Geischt, jetzt un in àller Ewigkeit.
                                                                        Gemeind :  Amen.