MER DANKE DIR, HERR UNSER GOTT -Owemohl

OWEMOHL
DANKGEBET

          MER DANKE DIR, HERR UNSER GOTT

    Mélodie:  Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn

1. Mer dànke dir, Herr unser Gott, 
    Dàss mer genosse hàn diss Brot,
    Wo unser Herr uns het gebroche.
    Mer dànke au fer denne Win,
    Im Kelich, wo d’r Heiland sin
    Heilig Blüet uns züem Opfer het vergosse.

2. Dü schenksch de Mensche irdisch Brot,
    Züem Läwe d’Nàhrung, au in Not,
    Fer dàss se dir, Herr Gott, düen dànke.
    Dü schenksch ne au irdischer Trànk,
    Erwàrtsch vun ine ihre Dànk,
    Denn dini Güetheit fer se het ken Schrànke.

3. Uns àwwer gebsch e geischtlich Brot,
    Wohl Chrischti Liib in Leid un Tod,
    Dàss mir dich ewig dofer lowe.
    Dü gebsch uns au e geischlich Trànk,
    S’Blüet Chrischti, unser Herr un Schànk,
    Wo uns gedient àm Oschterdisch àm Owe.

4. Es kummt die Gnàd, es geh die Welt!
    De Dàvids Sohn bliit Herr vum Feld:
    Mer welle „Hosianna“ singe.
    Maranatha, boll kummt d’r Herr,
    Mit Herrlichkeit un Engelheer,
    Füer uns àm End in’s Himmelreich ze bringe ! 

5. Mir bitte, gib de Chrischteheit,
    Im Volik wie d’r Obrigkeit,
    Die Frucht vum Owemohl im Herze,
    Dàss Grossi, Kleini, Mànn un Frau,
    Die Arme, d’Riche, d’Fremde au,
    In din’re Lieb bewàhrt un g’hàlte wäre.
                          

          Texte             Mer dànke dir, Herr unser Gott
                                nooch’m Dànkgebet vun d’r Didaché
                                Yves Kéler, 31.10.2008-10-31

          Mélodie         Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn
                                1504, spirituel 1530, Nuremberg 1535
                                RA 410, EG 363

Le texte est fait d’après la prière d’action de grâces qui figure dans la Didaché des 12 Apôtres, des années 120-150, texte en grec, probablement d’origine syrienne. Cette prière apparaît dans les prières d’action de grâces de la Sainte Cène dans certaines liturgies actuelles.